විස්සයි විස්ස පිටියේ සුපිරි දවාගැනීම (VIDEO)

ක්‍රිකට් ලෝකයේ සුපිරි සිදුවීම් අතරට එක්වූ නවතම අවස්ථාව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. එහි දැක්වෙන්නේ.

‘Nidahase Sammuthiya’ (Pledge for Freedom) launched by President Sirisena with 31 political parties affiliated to UPFA

The launching ceremony of the ‘Nidahase Sammuthiya’ (Pledge for Freedom) with the participation of leaders.

Three top members of National Freedom Front join SLFP

Deputy leader of Jathika Nidahas Peramuna (National Freedom Front) Weerakumara Dissanayake, NFF National Organizer Piyasiri.

S.Korea asks SL support to end N.Korea nuclear provocations

South Korean President Moon Jae-in has asked for Sri Lanka’s support in ending North Korea’s.

President to commence state visit to South Korea tomorrow

President Sirisena is scheduled to arrive in Seoul tomorrow (November 28) a 3-day state visit.

The National Flag A Muddled Tamil voice

Northern Province Education Minister Arumugam Kandiah Sarveswaran’s refusal to hoist the national flag at a.

The Grama Shakthi Programme – Ideas To Make It A Success

Dr. Garvin Karunaratne Sri Lanka has not had a real development programme since 1977. The.

SC upholds ruling on Geetha Kumarasinghe’s parliamentary seat

The Supreme Court today upheld the ruling delivered by the Appeals Court that UPFA MP.

President to launch community ruled rural development programme ‘Gramashakthi’

The national ceremony of launching of the Gramashakthi People’s Movement aims at the elimination of.

PRESIDENT SIRISENA’S MESSAGE TO INTERNATIONAL COMMUNITY: ‘WE’LL DO IT OUR WAY’

President Maithripala Sirisena called upon the international community support Sri Lanka’s slow, but steady journey.